HANDICAP / FNs Handicapkonvention

FNs Handicapkonvention

Uganda har, ligesom Danmark, skrevet under på FN’s handicapkonvention. Den fastslår, at alle menneskerettigheder også gælder for mennesker med handicap, og handicapkonventionen opremser de vigtigste af dem.

Handicapkonventionen skal sikre, at mennesker med handicap har adgang til de samme grundlæggende menneskerettigheder som alle andre. Der er altså ikke tale om nye rettigheder, men handicapkonventionen præciserer, hvordan staterne skal sikre de eksisterende grundlæggende menneskerettigheder, når det handler om mennesker med handicap.

Mennesker med sindslidelser er omfattet af handicapbegrebet. Centrale begreber i konventionen er inklusion, empowerment, autonomi og rehabilitering.

Hele konventionsteksten
På Socialministeriets hjemmeside kan du læse hele konventionen på dansk. Der er også lavet en læs let version, og der er fem små film. Find det hele her.

 

Uddrag af handicapkonventionen

Formål – Artikel 1: 
At beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. 

Målgruppe – Artikel 1:
Personer med handicap omfatter personer, der har langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan forhindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Generelle principper – Artikel 3:
  • Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer
  • Ikke-diskrimination
  • Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
  • Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden
  • Lige muligheder
  • Tilgængelighed
  • Ligestilling mellem mænd og kvinder
  • Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet.

Statens opgave – Artikel 4:
Deltagerstaterne forpligter sig til at sørge for, at handicapkonventionen bliver implementeret. De skal også sørge for at fremme forskning og udvikling samt at uddanne fagfolk og personale ”beskæftiget med personer med handicap i de rettigheder, der anerkendes i denne konvention, således at de bedre kan yde den bistand og give de tilbud, som sikres ved disse rettigheder." 

Bevidstgørelse – Artikel 8:
Deltagerstaterne forpligter sig til at øge bevidstheden i hele samfundet om handicap, herunder også ved at iværksætte ”effektive offentlige bevidstgørende kampagner”. Deltagerstaterne skal også ”fremme – på alle niveauer i uddannelsessystemet, herunder hos børn i en tidlig alder – en holdning af respekt i forhold til de rettigheder, der tilkommer personer med handicap”. 

Rettigheder – borgerlige og politiske:
De borgerlige og politiske rettigheder træder i kraft straks uden nogen form for overgangsregler, når et land har ratificeret konventionen. De borgerlige og politiske rettigheder i konventionen omfatter bl.a. ret til deltagelse i det politiske og offentlige liv, ytringsfrihed, ikke-diskrimination, lige ret for loven, personlig frihed m.fl.

Rettigheder – sociale, økonomiske og kulturelle:
De sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder omfatter bl.a. lige adgang til skolegang og alle former for videregående uddannelse, til arbejdsmarkedet, til en tilfredsstillende levestandard og til deltagelse i kultur- og fritidsliv og sport, herunder til rejser og turisme. Opfyldelsen af disse rettigheder skal ske gradvist, i overensstemmelse med princippet om progressiv realisering, dvs. i overensstemmelse med landets økonomiske bæreevne og sociale udvikling.

 

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed | Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - Danmark | Tlf.: +45 35 24 07 50 | landsforeningen@sind.dk